logo cz pl eu

Českomoravské pomezí (dále jen "ČMP") je majitelem a provozovatelem webových stránek (dále jen "Portál") na těchto doménách:

Ochrana osobních údajů

 

Nepřátelské útoky

Jakékoliv akce s cílem smazat, přesunout či pozměnit obsah webových stránek vyjma partnerů oprávněných provádět správu obsahu, útoky s cílem zpomalit či zamezit načítání stránek či narušit některé jeho funkce, DoS, DDoS nebo jiná činnost podobného charakteru bude považována za trestný čin. V tomto případě neplatí výše uvedené informace týkající se ochrany osobních údajů. Identifikační údaje viníka budou neprodleně předány policii a dalším orgánům.

 

Záruka a odpovědnost

ČMP ani žádný jeho zaměstnanec, správce webu ani jeho žádný zaměstnanec nebo spolupracovník nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah webových stánek, negarantuje správnost nebo úplnost zde dostupných informací, grafiky, textu, odkazů nebo dalších materiálů a není zodpovědný za žádné speciální, nepřímé, vedlejší nebo konsekventní škody, včetně, ale nejen, ztracených příjmů nebo ušlého zisku, které mohly vzniknout použitím těchto materiálů. Obsah je poskytován bez záruky jakéhokoli druhu a zcela na vlastní riziko.

 

Ochrana autorských práv

Web je autorským dílem, a to jak jako celek, tak jeho jednotlivé části.

Je dovoleno ukládat výňatky z webových stránek na lokální počítač a tisknout jejich kopie pouze pro osobní nekomerční využití. Jakýkoli jiný způsob použití, reprodukce, překladu, přizpůsobení, úpravy, jiné změny, distribuce či uložení webových stránek v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky, a to vcelku nebo zčásti, je bez předem uděleného písemného povolení ČMP zakázán.

Produkty a služby partnerů, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení, jakožto i další díla mohou být chráněna dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem, osob, společností a organizací mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. Na webu se mohou nacházet i autorská díla dalších osob.

 

Ukončení

ČMP si vyhrazuje právo okamžitě zabránit uživateli v užívání stránky nebo mu ukončit přístup na tuto stránku v případě, že usoudí, že z jeho strany došlo k porušení některého z ustanovení této doložky nebo některého z platných právních předpisů, či v případě, že bude považovat jeho chování na stránce za nevhodné či nepřijatelné.

 

Vyhrazení práva na změnu

ČMP si vyhrazuje právo tuto Právní doložku v případě potřeby aktualizovat či měnit. Jakékoli změny budou neprodleně oznámeny na této stránce.

prezentujeme se na

© 2020 - 2021 Českomoravské pomezí | WebEdit: World Media Partners, s.r.o., Design: Jan Švarc